Condicions

Segons l’article 4 del Decret 50/2007, de 23 de maig, de creació del Col.legi de Criminòlegs de Catalunya, la incorporació al Col·legi es duu a terme en règim de col·legiació voluntària i d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

Els i les professionals han d’estar en possessió dels títols de llicenciat o graduat en criminologia o d’algun altre títol universitari oficial equivalent, d’acord amb la legislació vigent, o d’un títol universitari estranger degudament homologat.